W Przedszkolu Niepublicznym ,,Jarzębinka” pracujemy w oparciu o 2 programy edukacji przedszkolnej, które stanowią uszczegółowienie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są ukierunkowane na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wiekiem.
Grupy Jeżyków i Jagódek pracują w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego ,,KOCHAM PRZEDSZKOLE” WSiP.
Grupy Krasnali, Muchomorków, Wiewiórek, Misiów i Biedronek pracują w oparciu o program Wychowania Przedszkolnego ,,Drużyna marzeń” WSiP

Nauczyciele naszego przedszkola prowadzą również działania, które poprzez rozszerzenie treści ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego pozytywnie wpływają na rozwój naszych wychowanków w różnych jego sferach.

-“Kinezjologia edukacyjna” – to praktyczny i dynamiczny system, który posługuje się prostymi ruchami ciała dla zintegrowania funkcji mózgu. Dużą atrakcją tej metody jest jej wyjątkowa łatwość i użyteczność. Gimnastyka Mózgu to ćwiczenia ruchowe, oddechowe i rozluźniające, integrujące półkule mózgowe. Zapewniają one systematycznie ćwiczącym sprawność umysłu i energię na cały dzień, jak też likwidują stresy i stany lęku. Prowadzą do osiągnięcia przez dziecko dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Kinezjologia Edukacyjna, jako metoda wspierająca rozwój dziecka, stymuluje ogólny jego rozwój, wyrównuje dysharmonie rozwojowe, koryguje zaburzone funkcje, zapobiega powstawaniu nowych zaburzeń emocjonalnych, kształtuje prawidłową wymowę, rozbudza
zainteresowania wyrabiania motywacji.

CELE PROGRAMU
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
3. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
4. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
5. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
ważne w edukacji szkolnej. / autor: Ewelina Kuc-Majewska “Krasnale”

Skontakuj się przez messenger